การจัดการฐานข้อมูลข้อสอบสำหรับอาจารย์ ห้องสอบออนไลน์

 

วีดิโอแนะนำการใช้งานระบบ Examvify.com สำหรับคุณครูในการจัดการฐานข้อมูลข้อสอบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการ

บริหารระบบสอบออนไลน์